Ciep�o jest naturaln� potrzeb� cz�owieka, kt�r� stara si� zaspokoi� od najdawniejszych czas�w. Przed wiekami szuka� schronienia w jaskiniach i rozpala� ogniska. Przez kolejne stulecia stara� si� udoskonali� sposoby wytwarzania ciep�a. W XX wieku, gdy nast�pi� dynamiczny rozw�j technologii, zaistnia�a mo�liwo�� ogrzewania dom�w gazem i do dzi� jest to najbardziej komfortowe rozwi�zanie.

Wraz z doskonaleniem techniki grzewczej powsta�a te� nowa potrzeba - wykszta�cenia fachowc�w, kt�rzy w ka�dej chwili zadbaj� o to by urz�dzenia gazowe funkcjonowa�y bez zarzutu.
 
CENTRUM-SERWISOWE.eu 2011-2013  |  wszelkie prawa zastrzeżone  |  webmaster wyślij zgłoszenie on-line